Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die vallen onder Green World Mobility B.V. ,hierna: Green World Mobility B.V. / wij. Green World Mobility is te allen tijde zelfstandig verantwoordelijk om aan de op haar rustende wettelijke (privacy)verplichtingen te voldoen.

Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

De verantwoordelijke
Ons doel: bescherming van persoonsgegevens
Wat zijn persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens verwerken wij van u
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens
Beveiliging en verwerkers
Uw rechten en contact

1. DE VERANTWOORDELIJKE

Green World Mobility B.V. is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Green World Mobility B.V. streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van dienstverlening. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

2. ONS DOEL: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Green World Mobility B.V. respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Green World Mobility B.V. dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Green World Mobility B.V. stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Green World Mobility B.V. heeft  technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en  gebruik van deze gegevens. Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt.

 

3. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

 

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?

Wij willen u graag goed van dienst zijn zoals u van ons gewend bent. Om er voor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Gebruikslogs
 • IP-adres
 • E-mailadres
 • Taal
 • Telefoonnummer
 • Naam

De persoonsgegevens die u opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. Verder kunt u in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden.

Daarnaast kan Green World Mobility B.V. in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u de volgende gegevens verwerken:

 • kenteken, serienummer en model van een voertuig;
 • technische gegevens over een voertuig;
 • onderhoudshistorie van een voertuig;
 • eigendomshistorie van een voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.
 • technische gegevens over een voertuig, waaronder connected car.
 • Marketing activiteite, mailings, belacties, nieuwsbrieven etc.

5. WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Geen verkoop van persoonsgegevens aan derden.

Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Green World Mobility B.V., zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden, maar gegevens kunnen wel binnen de genoemde doeleinden worden uitgewisseld met onze andere dealers en filialen.

Doel en gebruik van persoonsgegevens

De verwerkingen van uw persoonsgegevens vinden altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag, namelijk:

 • Uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Gerechtvaardigd belang van Green World Mobility B.V. of een derde, zoals bijvoorbeeld marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer ;
 • Toestemming van u;
 • Een wettelijke verplichting; of
 • Vervulling van een taak van algemeen belang.
 • Wij lichten het bovenstaande hieronder graag nog toe.

Als dealerbedrijf levert Green World Mobility B.V. producten en diensten op het gebied van automotive en branchegerichte activiteiten. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die u aan ons hebt toevertrouwd om u van dienst te kunnen zijn of u te informeren. Bij het afsluiten van een product, het afnemen van een dienst of wanneer u contact met Green World Mobility B.V. heeft, legt Green World Mobility B.V. persoonsgegevens vast. Green World Mobility B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening alsmede voor de hieronder genoemde doeleinden.

Voorkomen van fraude en misbruik. Helaas worden bedrijven, zo ook Green World Mobility B.V., soms geconfronteerd met ten onrechte ingediende claims of declaraties. Hiermee zijn Green World Mobility B.V. en zijn klanten niet gebaat. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om dit soort misbruik tegen te gaan.

 

Delen met derden

Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door u gevraagde product of dienst en worden om die reden uw persoonsgegevens met deze derde gedeeld. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan filialen en dealers van Green World Mobility, dan wel derde partijen welke de aangeboden diensten en/of producten (helpen te) leveren. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

 

Verbetering van de dienstverlening

Wij gebruiken uw persoonsgegevens die wij middels onze diensten verzamelen om u goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen.

 

Verbetering website en applicaties

Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houdt Green World Mobility B.V. Maarssen en Mijdrecht (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website middels cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie. Ons doel is advertentie-uitingen te personaliseren en een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies, of wanneer u geen cookies wenst verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

 

Cookieverklaring

Via de browserinstellingen op uw eigen computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop u dit kunt veranderen verschilt per internet browser, raadpleeg indien nodig de help functie van uw internet browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van websites van Green World Mobility B.V. worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op u internet browser. Na het verwijderen en/of weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.

Let op: Indien u cookies verwijdert en/of weigert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het verwijderen c.q. weigeren van cookies alleen gevolgen voor de computer en internet browser waarop u deze handelingen doet. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de eerder genoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen. Op de persoonsgegevens die Green World Mobility B.V. eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerkt is onze privacy verklaring van toepassing.

Wijziging van deze verklaring: Green World Mobility B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent.

 

Relatiebeheer en marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor ons relatiebeheer en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Op basis van gegevens uit interne en externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s kunnen wij u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

 

Wettelijke verplichtingen

De mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren of zolang hiervoor een gerechtvaardigd belang is. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, afschermen of anonimiseren.

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract –daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.

Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.

 

6. BEVEILIGING EN VERWERKERS

Wij beveiligen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Green World Mobility B.V. hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens

 

7. UW RECHTEN EN CONTACT

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Verder heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op beperking van de u betreffende verwerking en het recht op dataportabiliteit. Dit laatste houdt in dat u uw persoonsgegevens over kan (laten) dragen. Mocht u gebruik van uw rechten willen maken, neem dan contact op met Green World Mobility B.V.. Als u vragen heeft over de manier waarop Green World Mobility B.V. met uw persoonsgegevens omgaat, of één van uw privacy rechten wilt uitoefenen kunt u via info@greenworldmobility.nl contact met Green World Mobility B.V. opnemen, onder vermelding van ‘Privacy ’. Indien Green World Mobility B.V. niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Green World Mobility B.V. u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Green World Mobility B.V. schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

 

Wij hebben onze privacyverklaring op 01-09-2019 opgesteld. Green World Mobility B.V. behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Green World Mobility B.V. adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij u informeren.

 

Wilt u meer weten over ons beleid of heeft u vragen bel of mail ons via 0172-600990 of via de mail info@greenworldmobility.nl Contact persoon: J. Smits